Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłubiska
Data publikacji: 2008-03-13
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

POSTANOWIENIE

 

      Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ) oraz art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłubiska zlokalizowanego:

·    na działkach nr: 67/1, 668, 713, 70/6, 70/5, 724 położonych w obrębie geodezyjnym Lipie,

 

·    na działkach nr: 357, 356, 321, 202, 208, 209, 355, 210, 354, 211, 212, 353, 213, 215/2, 216, 352, 217/2, 218, 219, 220, 224, 225, 350, 226, 349, 234, 235, 236, 239, 240, 245, 246, 347, 248, 249, 250, 251, 343, 252, 253, 254, 255, 263, 264, 260/1, 260/2, 258, 261, 195, 196, 342, 275, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266/2, 277, 278/6, 278/3, 278/4, 278/5, 279/1, 279/2, 280, 282, 283, 278/2, 284, 285, 286, 287, 363, 364, 291, 293, 294, 295, 296/2, 297, 299, 300, 316, 318, 386/2, 386/3, 365/1, 365/2 w obrębie geodezyjnym Kadłubiska.

 

POSTANAWIAM

 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie-postanowienie PSNZ.465-12/08 z dnia 25 lutego 2008 r. oraz Wojewody Podkarpackiego postanowienie z dnia 7.03.08 r. znak: ŚR.IV-7048/45/08  stwierdzam brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłubiska.

 

UZASADNIENIE

 

Niniejsze postanowienie wydaję w związku ze złożonym w dniu 11 lutego 2008 r. wnioskiem przez Gminę Narol dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłubiska.

 

Zarówno z opinii jednostek opiniujących jak i przedstawionej przez wnioskodawcę analizy skutków wpływu tego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi wynika, że realizacja niniejszego przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na stan środowiska
i zdrowia ludzi i w związku z powyższym nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem orzec jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

                                                                                         

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny