Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 749 - obrę Narol, zabudowanej młynem gospodarczym
Data publikacji: 2008-02-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

ogłasza  II  p r z e t a r g   ustny  nieograniczony  na  sprzedaż   nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Narol, przy ul. Młynki, zabudowanej budynkiem młyna o  pow. użyt. 270,6 m2 wraz z maszynami i   urządzeniami, budynkiem biura o pow. użyt. 52,0 m2 oraz wiatą drewnianą o  pow. zabudowy 97,0 m2, oznaczonej jako działka nr 749 o pow. 0,2136 ha,  objętej księgą wieczystą  Nr 27109.

 

 

1.       Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2008 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol,  ul. Rynek 1,  pok. nr 9.

 

2.       Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi:  190 000,00 zł  

      (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

3.       Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 1 900,00 zł.

 

4.       Wadium wynosi:  20 000,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

5.       Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie do  29 lutego 2007 r. – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 

6.       Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałą część wartości nieruchomości należy wpłacić przed wyznaczonym terminem sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.

Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu  przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży - aktu notarialnego.

 

7.     Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

        -  dowód wpłaty wadium

        -  dokument potwierdzający tożsamość

        - upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego    Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

 

8.     Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narol, dla nieruchomości wyznaczono funkcję – znaczące usługi publiczne, usługi zdrowia, opieki społecznej, sportu.

        Nieruchomość położona jest przy rzece Tanew.

        Działka ogrodzona jest siatką metalową na słupkach stalowych. Uzbrojona w energię elektryczną 3-fazową, woda ze studni z kręgów betonowych.

       

9.       Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol,  pok. nr 9  i pod  nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 29.

 

10.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  z ważnych  powodów.

 

     Narol, dnia 4 luty 2008 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny