Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji: WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU
Data publikacji: 2021-01-05
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Płazowie , oznaczonych według ewidencji gruntów jako działka nr 1600 zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej i działka nr 1572 zabudowana budynkiem piętrowym , stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol przeznaczonych do najmu - jako lokale użytkowe.

1. Część byłej szkoły podstawowej w Płazowie przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej - o pow. 23,86 m 2 (była kotłownia).
2. Parter budynku przy ul. Sikorskiego 3, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej - o pow. 55,26 m2
3. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 6,00 zł/m2 - netto
4. Okres najmu do 3 lat .
5. W formie bezprzetargowej - zgodnie z §2 pkt 4 Uchwały Nr. 163/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony , pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowemu najemcy.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej do najmu zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, tj. od dnia 05.01.2021 r. do 25.01.2021 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-90 wew. 29

Narol, dnia 04.01.2021 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny