Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Ogłaszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Data publikacji: 2007-11-26
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol Daniel Lomber

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

ul. Rynek 1, 37-610 Narol

ogłasza nabór na  stanowisko młodszego referenta ds. budownictwa i planowania przestrzennego

 

 

 

1) WYMAGANIA NIEZBĘDNE

a)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)  ukończony 18 rok życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

d)  wykształcenie wyższe,

e) niemożność prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

 f) nieposzlakowana opinia,

 

 

2) WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE)

a) umiejętność obsługi komputera wraz ze sprawnym poruszaniem się po Internecie,

b) kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,

c) wykształcenie kierunkowe związane z pracą na stanowisku.

 

 

3) ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1. prowadzenie spraw związanych z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2. prowadzenie i koordynacja prac związanych ze zlecaniem, sporządzaniem, opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lub ich zmianą, w zakresie i trybie wynikającym z ustawy        o zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz uchwał Rady Miejskiej,

3. opracowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,

4. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji          o ustaleniu inwestycji celu publicznego wraz z opracowaniem materiałów do decyzji,

5. obsługa interesantów w zakresie zagadnień przestrzennego zagospodarowania i budownictwa na terenie gminy,

6. prowadzenie zbioru i wykazu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jakie napływają do Burmistrza Miasta i Gminy i dotyczą zagospodarowania terenu gminy,

 

 

4) WYMAGANE DOKUMENTY

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

d) dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy),

 e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

      g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych               w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą           z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

 

 

5) TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych                                        i  zaadresowanych kopertach do dnia 14 grudnia 2007 roku w sekretariacie Urzędu Miasta             i Gminy Narol, ul.Rynek 1, 37-610 Narol. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko młodszy referent ds. planowania przestrzennego”. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Narol.

 

 

6) DODATKOWE INFORMACJE

a) aplikacje złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

b) lista nie więcej niż 5 kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol - bip.narol.pl

c) spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 2 a), b)  podlegać będzie sprawdzeniu                           w postępowaniu kwalifikacyjnym.

d) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,

e) informacja o wyniku naboru ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

f) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny