Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
Data publikacji: 2018-01-05
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz
BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Płazowie, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 1600 zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej i działka nr 1572 zabudowana budynkiem piętrowym , stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol , przeznaczonych do najmu, jako lokale użytkowe.

1. Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej. o pow. 23,86 m? (w części budynku po prawej stronie szkoły tzw. przybudówka - była kotłownia ) o pow. 61,70 m? (parter budynku) przy ul. W. Sikorskiego 3
2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00 zł/m? - netto
3. Okres najmu do lat 3
4. Zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr.163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej do najmu zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, tj. od dnia 05.01.2018 r. do 25.01.2018 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 25.01.2018 r.
Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29
Narol, dnia 05.01.2018 r.

Osoby odpowiedzialne

Halina Kulisz

Tel: 16 6317086

E-mail: halina.kulisz@narol.pl;

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny