Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Narolu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016 - 2020
Data publikacji: 2017-12-28
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Narol zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Narolu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016 - 2020. Zakres konsultacji społecznych obejmie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 04.01.2018 r. do dnia 28.01.2018 r. w następujących formach:
  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail:
    a.    Urzędu Miasta i Gminy Narol: Robert.pinkiewicz@narol.pl wpisując w tytule "Konsultacje społeczne ? projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016 - 2020".
    b.    firmy Future Green Innovations S.A.: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl wpisując w tytule "Konsultacje społeczne ? projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016 - 2020".
  2. Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające przedstawienie uwag i opinii, a także propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dokładny termin i miejsce spotkania zostaną podane na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
  3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu oraz pisemnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol lub w siedzibie firmy Future Green Innovations S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków.
 Materiały informacyjne dostępne będą:
  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Narol pod adresem internetowym http://www.bip.narol.pl/
  3. w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, w  godzinach pracy Urzędu.
Uwagi do projektu uchwały można składać w terminie do dnia 28.01.2018 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 ? również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny