Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
Data publikacji: 2017-12-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz
BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości ? lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Narol , przeznaczonej do najmu.

  1. Lokal przeznaczony na działalność z zakresu ochrony zdrowia, użytkowany przez Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 Spółka z o. o. w Lubaczowie:
    Ruda Różaniecka - o pow. użyt. 300,00 m2
  2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 2,00 zł/m2 - netto
  3. Okres najmu do lat 3.
  4. W formie bezprzetargowej - zgodnie z § 2 pkt 2 a i pkt 4 Uchwały Nr 163/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony , pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowemu najemcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej (przeznaczony na potrzeby związane z ochroną zdrowia) do najmu zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, tj. od dnia 07.12.2017 r. do 27.12.2017 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29

Narol, dnia 07.12.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny