Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - Kerownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data publikacji: 2007-08-17
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol Daniel Lomber

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO W NAROLU

 

Nabór został przeprowadzony przez Urząd Miasta i Gminy Narol.

 

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 3 kandydatów, tj.:

1. Sikora Anna, zam. Narol.

2. Wilczyńska Urszula, zam. Łukawica,

3. Żukowicz Seweryn, zam. Narol.

 

Do postępowania konkursowego, zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 28 czerwca 2007 r. powołano komisję konkursową w składzie:

1. Daniel Lomber – Sekretarz Miasta i Gminy Narol (przewodniczący komisji konkursowej),

2. Krzysztof Szawara – Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu (członek komisji konkursowej),

3. Maria Kielemnik – zastępca Kierownika USC w Narolu (członek komisji konkursowej),

 

Aby dokonać wyłonienia osoby jak najbardziej kwalifikującej się, kompetentnej                             i odpowiadającej stawianym wymaganiom na stanowisko Kierownika USC komisja konkursowa zdecydowała się na postępowanie dwuetapowe – mające na celu wyłonienie osoby i przedstawienie kandydatury.

1)      Pierwszy etap postępowania polegał na szczegółowym zapoznaniu się i przeanalizowaniu dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi w ogłoszeniu o naborze.

Członkowie Komisji przyznawali każdemu z uczestników liczbę punktów stosownie do ich predyspozycji na dane miejsce pracy analizując złożoną przez nich dokumentację. Każdy           z członków komisji określał liczbę punków w skali 0-10, przy czym najlepszą oceną jest 10,  a najgorszą 0.

2)      Drugi etap postępowania polegał na rozmowie kwalifikacyjnej badającej predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku, jak też posiadaną wiedzę i doświadczenie związane ze stanowiskiem USC.

Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów, oraz w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami komisja typuje kandydata z największą liczbą punktów.

Kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę punktów (wytypowany do zatrudnienia).

1. Anna Sikora.

UZASADNIENIE KOMISJI

Wybrana przez Komisję kandydatka – Pani Anna Sikora wykazuje wiedzę związaną  z pracą na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Posiada doświadczenie związane z procesem organizacyjnym i pracą na samodzielnym stanowisku. Dotychczas pracowała jako gminny koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracując w tym zakresie z Gminną Komisją. Pracowała również w biurze poselskim na stanowisku asystenta społecznego Posła na sejm RP. Daje się zauważyć jako osoba energiczna, dyspozycyjna i posiadająca potencjał do organizowania i prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego w gminie. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe – 5-letnie studia dzienne na kierunku socjologia, ze specjalizacją: socjologia gospodarki i stosunków społecznych oraz promocji zdrowia i opieki społecznej. Kandydatka jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pani Anna Sikora cieszy się w społeczeństwie nieposzlakowaną, bardzo dobrą opinią. Jest osobą miłą, w stosunku do każdego uprzejmą i kontaktową.

Kandydatka zna przepisy dotyczące funkcjonowania samorządu gminnego, ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego, jak również ustawę o zmianie imion i nazwisk.

W związku z powyższym Komisja Konkursowa typuje w/w kandydatkę.

 

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                         Komisji Konkursowej

 

                                                                                                               Daniel Lomber

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny