Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 2017-10-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta i Gminy Narol, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia, że w dniu 9 października 2017 r. wpłynął wniosek Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" ul. Rynek 2, 37-610 Narol o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji do produkcji wermikompostu z osadów ściekowych" na działce nr ew. 2263, 2264, 2256 w miejscowości Narol zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięci do sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) należy do przedsięwzięć, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko, czyli stanowią przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach 2263, 2264, 2256 obręb Narol. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 11.07.2017 r. do 13.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, pokuj nr 12 tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu. Niniejsze obwieszczenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (Biuletynu Informacji Publiczne w zakładce Publiczny Dostępny Wykaz Danych o Środowisku), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz wywieszone w pobliżu planowanej Inwestycji.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny