Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze na stanowisko - referenta "Koordynator ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"
Data publikacji: 2007-08-07
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

 Burmistrz Miasta i Gminy Narol

ul. Rynek 1, 37-610 Narol

ogłasza nabór na  stanowisko - referenta

„KOORDYNATOR DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”

 

 

1) WYMAGANIA NIEZBĘDNE

a)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)  ukończony 18 rok życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

d)  wykształcenie wyższe,

e) niemożność prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

 f) nieposzlakowana opinia,

g) co najmniej 2-letni staż pracy.

 

 

2) WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE)

a) znajomość przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) umiejętność obsługi komputera wraz ze sprawnym poruszaniem się po Internecie,

c) kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,

d) posiadanie prawa jazdy min. Kat. B.

e) zamieszkiwanie na terenie gminy Narol.

 

 

3) ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 • Prowadzenie działań profilaktycznych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu oraz prowadzenie obsługi biurowej Komisji.
 • Reprezentowania Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przed sądami w sprawie kierowania osób uzależnionych na leczenie przymusowe.
 • Prowadzenie świetlicy integracyjnej w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Lipsku.
 • Wykonywanie zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanią, oraz przemocą w rodzinie.
 • Opracowywanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, oraz projektu preliminarza kosztów na jego realizację                         i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Narolu.
 • Sprawowanie kontroli nad realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przedstawienie sprawozdań z jego realizacji.
 • Prowadzenie „Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii  i Przemocy w Rodzinie”.
 • Prowadzenie spraw związanych z lecznictwem odwykowym, wnioskowanie o leczenie przymusowe, współpraca z instytucjami i organizacjami w tym zakresie.
 • Uczestniczenie w naradach, szkoleniach i konferencjach poświęconych problematyce alkoholowej, narkotykowej i przemocy w rodzinie.
 • Współdziałanie z Policją w zakresie przestrzegania przez sprzedawców napojów alkoholowych zasad sprzedaży – przeprowadzanie stosownych kontroli.
 • Przeprowadzanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych konkursów w zakresie działań profilaktycznych, edukacyjnych i leczniczych oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych.
 • Sprawowanie opieki nad Ośrodkiem Muzealnym znajdującym się na I piętrze budynku, prowadzenie dokumentacji związanej z muzeum, oraz udostępnianiem sal muzealnych.

 

 

 

4) WYMAGANE DOKUMENTY

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

d) dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy),

 e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

      g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych               w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą           z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

5) TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych                                        i  zaadresowanych kopertach do dnia 24 sierpnia 2007 roku w sekretariacie Urzędu Miasta            i Gminy Narol, ul.Rynek 1. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych”. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Narol.

 

 

6) DODATKOWE INFORMACJE

a) aplikacje złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

b) lista nie więcej niż 5 kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol - www. bip. narol.pl

c) spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 2 a), b), c) podlegać będzie sprawdzeniu                  w postępowaniu kwalifikacyjnym.

d) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,

e) ocena kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania obejmować będzie:

- test kwalifikacyjny ze znajomości przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości                             i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- zadanie do wykonania w zakresie umiejętności obsługi komputera i poruszania się w internecie,

- rozmowa kwalifikacyjna w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w punkcie 2 c).

f) informacja o wyniku naboru ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

g) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

           Burmistrz

  Miasta i Gminy Narol

 

                                                                                                              /-/ Stanisław Woś

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny