Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do najmu
Data publikacji: 2017-05-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz
< BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL ;działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości ? lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Narol , przeznaczony do najmu. 1. Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, użytkowany przez Gminną Spółdzielnię ,,SCh '' w Narolu: położony w Hucie Różanieckiej o pow. 48,00 m? 2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00 zł/m? - netto 3. Okres najmu do lat 3 4. W formie bezprzetargowej - zgodnie z §2 pkt 4 Uchwały Nr. 163/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony , pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowemu najemcy. Wykaz nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej do najmu zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, tj. od dnia 26.05.2017 r. do 15.06.2017 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29 Narol, dnia 25.05.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny