Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Narol.
Data publikacji: 2017-02-15
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do konsultacji społecznych
projektu uchwały Rady Miejskiej w Narolu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Narol.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)Burmistrz Miasta i Gminy Narol ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miejskiej w Narolu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Narol.Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.
Konsultacje prowadzone będą w okresie od 15 lutego 2017 roku do 20 marca 2017 roku w następujących formach:

 • zbierania uwag w formie papierowej i elektronicznej;
 • zbierania uwag ustnych;
 • spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Narolu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Narol wraz z załącznikami, tj. mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów, udostępnione będą w okresie od 15 lutego 2017 r. do 20 marca 2017 r.:

 • w wersji papierowej, w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój Nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;
 • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia i komunikaty na stronie www.bip.narol.pl.

Spotkania otwarte z interesariuszami ws. omówienia projektu uchwały odbędzie się w formie:

 • Spotkania konsultacyjnego w dniu 01.03.2017 r. godz. 10-12 i 16-18 w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, Sala Narad.
 • Spotkania konsultacyjnego w dniu 02.03.2017 r. godz. 16-18 w Rudzie Różanieckiej, Świetlica Wiejska.

Uwagi do projektu uchwały, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, można składać w okresie od 15 lutego 2017 r. do 20 marca 2017 r. w formie:

 • papierowej:
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol
  • bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, w sekretariat urzędu pok. Nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;
 • elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl,
 • ustnej, codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pok. Nr 6.
Uwagi można składać za pomocą Formularza Konsultacyjnego "Gminny Program Rewitalizacji" dostępnego:
 • w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Narol;
 • w wersji do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia i komunikaty na stronie www.bip.narol.pl.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta i Gminy Narol.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca wykaz zgłoszonych uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich. Informacja zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia i komunikaty na stronie www.bip.narol.pl.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny