Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Modernizacji i przebudowi
Data publikacji: 2016-07-05
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Modernizacji i przebudowie oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353)

zawiadamia,

że w dniu 1 lipca 2016 r. wpłynął wniosek Gminy Narol o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji i przebudowie oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej” zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięci do sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) należy do przedsięwzięć, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko, czyli stanowią przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o nr 1073, 1074, 1076 i 1079 obręb Ruda Różaniecka.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 07.07.2016 r. do 27.07.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, pokuj nr 12 tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (Biuletynu Informacji Publiczne w zakładce Publiczny Dostępny Wykaz Danych o Środowisku), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz wywieszone w pobliżu planowanej Inwestycji.

                                                                                Burmistrz

                                                                            Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny