Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU JAKO LOKAL UŻYTKOWY
Data publikacji: 2016-06-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Halina Kulisz

                                              BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Narol , przeznaczonej do najmu.


1. Lokal – jednostanowiskowy garaż dla samochodu osobowego użytkowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Przychodnia Zdrowia w Narolu , ul. Rynek 3 . o pow. 19,1 m² w Narolu
2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 2,50 zł/m² - netto
3. Okres najmu do lat 3
4. W formie bezprzetargowej – zgodnie z § 2 pkt 2 a i pkt 4 Uchwały Nr 163/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony , pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowemu najemcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej na jednostanowiskowy garaż dla samochodu osobowego (przeznaczony na potrzeby związane z ochroną zdrowia) do najmu zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, tj. od dnia 08.06.2016 r. do 28.06.2016 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29 Narol, dnia 08.06.2016 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny