Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU - GARAŻE
Data publikacji: 2015-12-11
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Halina Kulisz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL


działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - ,stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol,
przeznaczonej do najmu, jako lokale użytkowe.


1. Lokal – jednostanowiskowy garaż dla samochodu osobowego
o pow. 18,80 m² w Narolu
2. Lokal ­- jednostanowiskowy garaż dla samochodu osobowego
o pow. 18,80 m² w Narolu

Wysokość miesięcznego czynszu najmu - garażu wynosi 2,50 zł/m² - netto
3. Okres najmu od  01-01-2016 r. do 30-04-2016 r.

4. Zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr.163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, tj. od dnia 11.12.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone
są o składanie ofert w terminie do 31.12.2015 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29

 

Narol, dnia 11.12.2015 r.
 

Osoby odpowiedzialne

Halina Kulisz

Stanowisko: inspektor

Tel: 16 6317086

E-mail: halina.kulisz@narol.pl;

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny