Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działka nr 562/7 o pow. 0,8156 ha, zabudowanej budynkami gospodarczymi.
Data publikacji: 2015-09-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, obręb: Płazów – KW Nr PR1L/00031612/5.

2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
działka nr 562/7 o pow. 0,8156 ha – cena netto: 54 861,00 zł.
Działka zabudowana drewnianymi budynkami gospodarczymi.

3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Forma sprzedaży: przetarg ustny.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 22.10.2015 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.


Narol, dnia 10.09.2015 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny