Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Hucie Różanieckiej, oznaczonej jako działka nr 521/2 o pow. 3,9692 ha.
Data publikacji: 2015-09-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Huta Różaniecka, oznaczonej jako działka nr 521/2 o pow. 3,9692 ha, objęta księgą wieczystą Nr PR1L/00031176/6.

1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa o charakterze pastwiska, położona w Hucie Różanieckiej, gm. Narol. Działka niezabudowana, od strony zachodniej, południowej i wschodniej graniczy z działkami również o charakterze pastwiska. Od strony północnej przylega do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, z której jest bezpośredni dojazd. Po drugiej stronie drogi zabudowa siedliskowa wsi Huta Różaniecka. Również przy granicy północno-wschodniej graniczy z zabudowana działką. Bonitacja gleby słaba. Położenie działki korzystne w stosunku do położenia wsi i ze względu na dojazd.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narol, nieruchomość leży w terenach użytków zielonych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym (tj. Dz. U. z 2015, poz. 348) działkę nr 521 zakwalifikowano do w/w terenów.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 79 369,00 zł
(słownie złotych: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć).
4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 9 października 2014 r., z dopiskiem „wadium na działkę nr 521/2”.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
5. Wadium wynosi: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2015 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 9.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 800,00 zł.
8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 10 i pod nr tel. (16) 63 17 087 wew. 27.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 08 wrzesień 2015 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny