Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Narolu, oznaczonych jako działki nr nr: 1674/1, 526/31, 724/4, 724/5, 724/6 i 724/7.
Data publikacji: 2015-05-27
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, obręb: Narol – KW Nr PR1L/00027109/5.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:

działka nr 1674/1 o pow. 0,0074 ha – cena: 3 185,00 zł
• działka nr 526/31 o pow. 0,0277 ha – cena: 5 569,00 zł
• działka nr 724/4 o pow. 0,0124 ha   – cena: 1 829,00 zł
• działka nr 724/5 o pow. 0,0188 ha   – cena: 2 579,00 zł
• działka nr 724/6 o pow. 0,0127 ha   – cena: 1 869,00 zł
• działka nr 724/7 o pow. 0,0137 ha   – cena: 1 979,00 zł

3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Forma sprzedaży: bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 08.07.2015 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27.


Narol, dnia 27.05.2015 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny