Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gospodarka przestrzenna i budownictwo

Kategoria: Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Nazwa pozycji: GPB.05 Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej
Opłata skarbowa: Brak.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 10
Termin załatwienia: Do 7 dni.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny