Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłaszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta
Data publikacji: 2009-02-03
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

OGŁOSZENIE

o wolnym stanowisku urzędniczym

 

URZĄD MIASTA I GMINY NAROL

ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta

w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Narol

 

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

1)      posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie administracji, ekonomii lub zarządzania,

2)      dobra znajomość obsługi komputera,

3)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku,

5)      niemożność skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Opracowywanie i prowadzenie projektów na dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i innych zewnętrznych, funduszy w zakresie zadań planowanych i realizowanych przez Gminę Narol w szczególności tzw. projektów miękkich,

2)      Monitorowanie i informowanie Burmistrza oraz Sekretarza o możliwościach pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych w zakresie tzw. inwestycji miękkich dla urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych gminy.

3)      Współtworzenie strategii rozwoju lokalnego, strategii rozwoju Gminy i innych programów spójnych z regionalnymi i krajowymi, umożliwiającymi aplikowanie o środki zewnętrzne samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.

4)      Przygotowywanie projektów w celu pozyskania środków finansowych z zadań współrealizowanych przez Unię Europejską oraz instytucje i organizacje działające                w kraju.

5)      Udzielanie pomocy i czynny udział w przygotowywaniu projektów i ich realizacji przez jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy.

6)      Prowadzenie informacji dla mieszkańców gminy o możliwościach i formach przyznawania pomocy z różnych funduszy zewnętrznych.

7)      Inne sprawy, doraźnie zlecone przez Burmistrza lub Sekretarza.

    

Wymagane dokumenty:

1)      Curriculum Vitae,

2)      List motywacyjny,

3)      Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, oraz inne dokumenty potwierdzające ukończenie dodatkowych kursów,

4)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)      oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6)      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol lub za pośrednictwem poczty                z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko młodszy referent w referacie inwestycji i zamówień publicznych” w terminie do dnia 20.02.2009 r. (decyduje data wpływu do UMiG Narol).  Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

 

Inne informacje.

 

I etap weryfikacji.

Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.narol.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu – osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

 

II etap weryfikacji.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, oraz ewentualnie test kwalifikacyjny – podczas których sprawdzone zostaną przydatności kandydatów do pracy na stanowisku. Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat, który uzyska największą ilość punktów.

Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Narol, oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

 

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Narol

                                                                                            Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny