Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gospodarka przestrzenna i budownictwo

Kategoria: Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Nazwa pozycji: GPB.06 Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Opłata skarbowa: Opłata skarbowa: 1. Od wypisu: - Z ustaleń planu miejscowego, do 5 stron – 30,00 zł. - Z ustaleń planu miejscowego, powyżej 5 stron – 50,00 zł. 2. Od wyrysu: - Za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie Formatu A4 – 20,00 zł. - Nie więcej niż – 200,00 zł. Zwalnia się z opłaty administracyjnej za ww. czynności jednostki budżetowe.
Podstawa prawna: Art. 217 § 1, 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267). Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zmianami),  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635),
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 10
Termin załatwienia: Do 7 dni.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny